- Имате служител на трудов договор?
- Не знаете какво е това?
- Тогава Инспекцията по труда Ви изисква оценка на риска.
- Ние, екипът на Службата по Трудова Медицина, ще свършим това вместо Вас!
Ще подготвим всички документи, свързани със ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.
 
Договорът за оценка на риска се предлага както самостоятелно, така и в различни ПРОМОПАКЕТИ с цени, започващи от 60 лв.
 
Обадете се, за да получите Вашата оферта:
Тел.052/616611; 0887249885

І. Услуги, касаещи оценката на риска по ЗЗБУТ:

 • Изготвяне на оценка на риска по работни места;
 • Изготвяне на заключение за пригодността на служителя да заема определена длъжност;
 • Разработване на правила, норми и инструкции за осигуряване на здраве и безопасност при работа;
 • Заповеди и програми за провеждане на инструктажи на работното място;
 • Правила за първа помощ;
 • Планове за евакуация при пожар, бедствия и аварии;
 • Заповеди във връзка с трудовото законодателство;
 • Изготвяне на програма за предприемане на мерки за отстраняване и намаляване на риска/предписания/;
 • Сертификат за проведено обучение съгласно наредба № РД-07-2 за провеждане на инструктажи на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ.

     

ІІ. Допълнителни услуги по желание на клиента, касаещи оценка на риска по ЗЗБУТ:

 • Методична помощ по организиране и създаване на ГУТ/КУТ (групи/комитети по условия на труд) ;
 • Организиране на медицински прегледи на служителите;
 • Физиологичен режим на труд и почивка;
 • Регистрация в ОИТ на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ;
 • Организиране и извършване на специализирани измервания на факторите на работната среда от външна лицензирана лаборатория:
  • изкуствено и естествено осветление;
  • микроклимат, температура на въздуха, относителна влажност на въздуха, скорост на движение на въздуха;
  • шум и вибрации ;
  • ефективност на механичната вентилация;
  • прах, химични вещества;
  • импеданс на защитния контур ”фаза- защитен проводник”;
  • съпротивление на заземителната уредба;
  • мълниезашита.
 
Обадете се, за да получите Вашата оферта:
Тел.052/616611; 0887249885